Framflyttat: Junior-SM i Göteborg 21-22 mars 2020
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Göteborgs Fäktklubb
est. 1911

Göteborgs Fäktklubb kallar till årsmöte kl 18.00 5/3 2019 i klubblokalen
2019-02-12 20:52

Förslag till föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse
    b. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
11. Fastställande av medlemsavgift för 2019
12. Val av 
    a. Ordförande för en tid av ett år
    b. Ledamöter i styrelsen på en tid av två år
    c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
    d. Valberedning för en tid av ett år
    e. Val av ombud till SvFF årsmöte
    f. Val av ombud till VSvFF årsmöte
13. Motioner till årsmötet
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet i klubblokalen.


Nyhetsarkiv
Årsmöte 29 mars 20202020-03-08 22:03
Masthugget Cup2020-01-25 23:09
Test2019-11-05 17:22
Klubbmästerskap 25 maj2019-04-27 20:54
Rapport från Manchester2018-10-02 20:50